Po zdravje v naravo - z gibanjem in zdravo prehrano

Avtor prispevka : Nada Rajtman, objavljeno 04.09.2019 13:55:02
KATEGORIJA:
Zdravje in dobro počutje
KLJUČNE BESEDE:
Zdravje in dobro počutje, Vrtec, Dobra praksa
POVZETEK:

V prispevku predstavljam posebne dneve v vrtcu, ki jih praznujemo in v okviru teh skrbimo za redno gibanje, zdravo prehrano ter varovanje narave. Povezujemo različne projekte in dejavnosti, ki se ujemajo v skupnih ciljih za naše zdravje. Naše prireditve so obiskane in skrbno pripravljene.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Vrtec Ljutomer

Nada Rajtman, dipl.vzgojiteljica

 

PO ZDRAVJE V NARAVO – Z GIBANJEM IN ZDRAVO PREHRANO

 

HEALTH IN NATURE - WITH MOVEMENT AND HEALTHY NUTRITION

Povzetek

V prispevku predstavljam posebne dneve v vrtcu, ki jih praznujemo in v okviru teh skrbimo za redno gibanje, zdravo prehrano ter varovanje narave. Povezujemo različne projekte in dejavnosti, ki se ujemajo v skupnih ciljih za naše zdravje. Naše prireditve so obiskane in skrbno pripravljene na ravni celotnega vrtca. Sodelujemo prav vsi v vrtcu, skupaj z ostalimi institucijami v občini Ljutomer.

 

Summary
In the article I present the special days in the kindergarten that we celebrate, and in the framework of these we take care of regular movement, healthy eating and nature protection. We connect different projects and activities that match the common goals for our health. Our events are visited and carefully prepared at the entire kindergarten level. We all participate in kindergarten, together with other institutions in the municipality of Ljutomer.

 

Ključne besede: OTROCI, ZDRAVJE,GIBANJE, HRANA, VRTEC

Key Words: CHILDREN, HEALTH, MOVEMENT, FOOD, KINDERGARTEN

Lektor: Olga Štuhec

 

TEORETIČNI UVOD

Pravijo, da je Zemlja veličastna oaza v neizmerni in neizmerljivi prostranosti vesolja. Na Zemlji je obilo plodovite prsti in pragozdov. Zgolj na tem planetu iz globin pod površjem kipi na plan voda, v kateri se poraja neskončno živih bitij. Naš domači planet je mojster preobrazbe. Odkar obstajajo planeti, se njegov videz nenehoma spreminja (revija Pogled 2015: 44).

 

Redno gibanje nam zagotavlja boljšo kakovost življenja. Pomembno je za krepitev in varovanje zdravja. Gibanje je še posebej pomembno v predšolskem obdobju, vpliva namreč na otrokov gibalni in funkcionalni razvoj. Otroku moramo že v zgodnjem otroštvu predstaviti pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti, saj ga s tem navajamo na zdrav življenjski slog. Redna gibalna dejavnost pomembno vpliva na zdravje otrok zlasti pri preprečevanju prekomerne telesne teže, oblikovanju močnejših kosti, zdravih sklepov, učinkovitega delovanja srca, vzdrževanju in krepitvi duševnega zdravja, pozitivne samopodobe in vzpostavljanju trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga lahko nadaljujejo v odraslem obdobju (Zibelnik 2016).

 

Narava je s svojimi štirimi letnimi časi izredno zanimiva, zato je tudi gibalna dejavnost za otroke lahko v naravi raznolika in pestra. Gibanje v naravi ugodno vpliva na naše zdravje, sprostitev telesa in duha, nudi nam tudi uživanje v sami lepoti narave. Starši bi morali izkoristiti vse možnosti, ki nam jih narava in okolica ponujata glede na vremenske razmere in letni čas (Zibelnik 2016: 29).

 

Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Spoznavanje okolja je tako hkrati cilj in proces, postopoma se oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje(Marjanovič 2001: 159). Naravoslovna pismenost pa ni pomembna le zaradi sposobnosti razumevanja in odločanja o problemih sodobne družbe ter problemov okolja, ki so vse resnejši, temveč tudi zato, ker je naravoslovje del naše kulture (Prav tam:160.).

Osebna izkušnja je zaradi starosti otrok, pa tudi zaradi narave odkrivanja ključnega pomena. Otroci morajo spremembe in dogajanja v naravi in drugem okolju izkusiti, doživeti in začutiti ter posledično pri pojavih tudi sodelovati. Zato naj del dejavnosti v okviru področja narave poteka izven vrtca, v gozdu in na polju, na kmetiji, v delavnici in ob gradbišču (Prav tam: 174.).

Pri naravoslovnih dejavnostih se otrok namreč uči strategij mišljenja in raziskovanja. Vzgojitelji otroku omogočijo dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave z vsemi čutili. Otroku omogočajo, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato ga vodijo in spodbujajo tako, da ustvarjajo situacije, v katerih sam najde in reši problem (Kurikulum za vrtce 1999: 62).

 

V našem vrtcu smo prav posebej ponosni na projekte, ki imajo za skupni imenovalec zdravje nas vseh. Ti so sledeči: EKO vrtec, FIT Slovenija, Mali sonček in Zdravje v vrtcu. Z njimi skozi vso leto uresničujemo cilje in obeležujemo posebne dneve.

 

DAN ZEMLJE

Dvaindvajsetega aprila je planetu Zemlji v našem vrtcu posvečen prav poseben dan. Dopoldan se vsi zberemo v atriju v vrtcu, kjer pripravimo bogat kulturni program. Ta dan tudi obeležimo Fit hojo za zdravje ali dan gibanja, z otroki ob pomoči kuharic pripravimo različne zeliščne namaze, čaje in napitke ter sadne krožnike, s čimer pred vrtcem pogostimo obiskovalce in goste. Z obiskom nas vselej počasti županja mag. Olga Karba, bivalci v enoti VDC Ljutomer in zaposleni podjetja Krka Ljutomer, ki na vozičkih pripeljejo varovance iz DSO Ljutomer. Našemu vabilu se vedno odzovejo tudi dijaki GFML, ki nastopijo s pevskim zborom, s pevskim zborom nastopi še OŠ Cvetko Golar, ZD Ljutomer pa nam izmeri sladkor v krvi in krvni tlak. Naše srečanje in druženje je torej hkrati medgeneracijsko in sovpada s Tednom vseživljenjskega učenja. Taisti dan je zabeležen kot dan brez avtomobila, ko pridemo v vrtec večinoma peš ali s kolesom, skirojem itd. Ker veljamo za zdrav vrtec, v tem mesecu obhajamo še dan zdravja, katerega poudarek  je na pitju vode in vsakodnevnemu gibanju, tako tudi uresničujemo cilje našega prednostnega področja Fit Slovenija. Med drugim organiziramo tudi  posebne Fitove dneve, dan strpnosti, dan, ko ne uporabljamo multimedije ali televizije, dan hoje, dan brez avtomobila, dan srca.

Ob dnevih hrane poudarjamo lokalno pridelano prehrano, še posebej v mesecu novembru, sodelujemo tudi s čebelarskimi društvi in ČZS ter obeležimo TSZ.

 

 

 

DAN ZDRAVJA

Na dan zdravja, 7. aprila, v vrtcu poskrbimo, da se veliko gibljemo. Na igrišču vrtca pripravimo gibalne kotičke z različnimi nalogami – poligone, vožnjo s skiroji in poganjači, igre z žogo (met na koš, kotaljenje žog okrog ovir …), igre na hribu, tek okrog vrtca, hojo s hoduljami, igre s padalom in še marsikaj.  Ko vse skupine opravijo gibalne naloge, se skupaj dobimo pod hribom na sadni malici in nato še za zabavo vlečemo vrv s paralelnimi skupinami. Zraven neizmerno uživamo in se zabavamo, skratka preživimo čudovit dan za zdravje.

 

TSZ

V mesecu novembru ves teden spoznavamo lokalno pridelano domačo prehrano in zadnji dan obeležimo tradicionalni slovenski zajtrk. Na zajtrk so povabljeni gostje iz občine z županjo in čebelarji. Poudarek je na spoznavanju medenih izdelkov, učimo se o čebelarjenju in si ogledamo čebelnjak v bližini OŠ. Vrtec prav tako sodeluje pri projektu HIMNA Čebelar,  vsako leto jo zapojemo in objavimo na družbenem omrežju Youtube.

 

ZAKLJUČEK

Zavedamo se pomena gibanja za zdravje in hkrati zdrave prehrane, ki je soodgovorna za naše kvalitetno življenje. Če je zdrava, domača in lokalna, smo zdravi, če pa se zraven še gibljemo, smo naredili največ, kar lahko. Strokovni delavci vrtca smo vzgled otrokom in posredno preko dejavnosti s starši vplivamo na celotne njihove družine. S pohodi v naravo, gibalnimi popoldanskimi srečanji in družinskimi kolesarjenji vplivamo na aktivni življenjski slog staršev in otrok. Vedno več staršev se zaveda pomena zdravja, gibanja in druženja, zato so njihovi obiski naših srečanj v porastu. Več se jih giblje spomladi, ko se narava prebudi, medtem ko med zimo bolj počivajo in hodijo na rekreacije v telovadnice. Rojstni dnevi v vrtcu so prav tako le sadni, saj zdravju namenjamo prvoten pomen. Pri praznovanju rojstnih dneh  so lahko prisotni starši, otroci se posladkajo s sadnimi krožniki, ki so bogati in pisani ter zelo estetsko in izvirno pripravljeni.

Življenjski slog posameznika se oblikuje v družini, kasneje pa razvija v okolju, kjer otrok odrašča. Najpomembnejšo vlogo odigrajo starši, saj ga vzgajajo in učijo in so mu potemtakem sami po sebi zgled. Razlog za pomanjkanje gibalne aktivnosti je vsekakor vsakdanji prehiter tempo življenja in posledično pomanjkanje časa. Gibalna dejavnost služi kot preventiva pred mnogimi boleznimi modernega sveta.

Otrokom moramo omogočiti takšne gibalne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale ustrezne izzive; ti ne smejo biti ne prelahki ne pretežki, temveč ravno pravšnji. Pomembno je stimulativno okolje in spodbuda, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov.

 

 

LITERATURA:

Dr. Bahovec, Eva D., Bregar, Ksenija G., Čas, Metka idr. (1999): Kurikulum za vrtce. Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in šport.

Marjanovič Umek, L. (2001): Otrok v vrtcu. Maribor. Založba Obzorja.

Revija Pogled (2015): Naša zemlja, Modri planet. MKZ.

Zibelnik, M (2016): Gibalne dejavnosti otroka do 3. leta starosti v okviru družine. Diplomsko delo. Ljubljana.

Priloge

# Ime datoteke
1 PO ZDRAVJE V NARAVO.pptx

Komentarji